1. راضیه توسلیان , مصطفی میرجلیلی , محمدهادی مؤید , تأثیر یون فلوئوراید بر حفره دار شدن سیم های ارتودنسی NiTi و NiTiNb در محلول کلراید , علوم و مهندسی خوردگی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۹-۳۰
  2. محمدهادی مؤید , زهرا عباس پورروشناوند , بررسی خوردگی حفر های فولاد ساده کربنی در محلول حفره بتن و نقش بازدارندگی نیتریت با بررسی پتانسیل و شدت جریان پیل با الکترودهای یکسان , مهندسی متالورژی و مواد , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۲۹-۴۶
  3. مریم السادات مرعشی , مریم عباسی , محمدهادی مؤید , خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دیوپلکس در محلول حاوی یون کلراید و بروماید , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۳۳-۴۶
  4. محمدهادی مؤید , تاثیر صافی سطح تمام شده بر روی دمای بحرانی حفره دار شدن در فولاد زنگ نزن , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۲, صفحه ۵۵-۶۵